Privacy beleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle (bedrijfs)activiteiten van Ellen Jongeneel, met KvK-nummer 56869819, statutair gevestigd te Didam.

Ellen Jongeneel is verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens van opdrachtgevers en hun contactpersonen en van geïnteresseerden in diensten van Ellen Jongeneel.

Ellen Jongeneel zal zich inspannen om alle door haar verwerkte en te verwerken persoonsgegevens voor zover mogelijk te beschermen in lijn met relevante wetgeving in het kader van bescherming van persoonsgegevens waaronder, en met name, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat indien Ellen Jongeneel voor de verwerking van deze gegevens gebruikmaakt van diensten van derde partijen, van deze partijen maximale inspanning geëist wordt in het beschermen van de persoonsgegevens. Daarnaast zal zij niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor het doel of de doelen van de verwerking.

Aard en doel van de verwerking van persoonsgegevens

Ellen Jongeneel verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot opdrachtgevers en hun contactpersonen en van geïnteresseerden. Als verwerkingsverantwoordelijke bepaalt Ellen Jongeneel het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Van opdrachtgevers worden uitsluitend die persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor het leveren van de diensten. Van contactpersonen van opdrachtgevers worden alleen die persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor de communicatie met Ellen Jongeneel. Van geïnteresseerden worden alleen die persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn om hen te informeren over de diensten die Ellen Jongeneel mogelijk kan bieden.

De grondslag voor verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen en/of geïnteresseerden is

  • het uitvoeren van een overeenkomst, te weten de opdrachtovereenkomst (coachplan)
  • of, gerechtvaardigd belang van Ellen Jongeneel, nu die gegevens worden gebruikt voor (direct) marketing.

Verwerking van persoonsgegevens als verwerkings-verantwoordelijke

In het kader van de uitvoering van haar diensten legt Ellen Jongeneel persoonsgegevens vast van (contactpersonen van) opdrachtgevers. Het gaat dan om: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Ellen Jongeneel gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van diensten van haar op de hoogte te houden.

Betreffende geïnteresseerden en potentiële klanten verwerkt Ellen Jongeneel: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit is noodzakelijk voor de communicatie tussen beide partijen.

Toegang tot de persoonsgegevens

Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd en beperkt tot alleen diegene die toegang nodig heeft voor de uitvoering van bepaalde taken. Een specificatie hiervan is zichtbaar in het verwerkingsregister van de verwerkingsverantwoordelijke.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen

Ellen Jongeneel verstrekt persoonsgegevens aan derde partijen zoals aangegeven in het verwerkingsregister van de verwerkingsverantwoordelijke. Dit doet zij alleen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiligingsmaatregelen

Ellen Jongeneel neemt alle technische en organisatorische maatregelen die passend zijn om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Technische maatregelen die Ellen Jongeneel toepast, zijn:

  • Beveiliging van laptop en andere gegevensdragers en opslagmedia door middel van wachtwoorden.
  • Keuze voor verwerkers die voldoende beveiligingsmaatregelen treffen;
  • Keuze voor communicatiemiddelen die bijdragen aan een veilige omgang met persoonsgegevens;
  • Het zorgen voor een geschikte back-up zodat gegevens altijd beschikbaar zijn.

Bewaartermijnen

Ellen Jongeneel houdt zich aan wettelijke gestelde bewaartermijnen. Wanneer er geen wettelijke bewaarplicht van toepassing is, bepaalt Ellen Jongeneel zelf de bewaartermijnen. Hierbij wordt uitgegaan van het uitgangspunt dat niets langer wordt bewaard dan noodzakelijk.

Gegevens van opdrachtgevers worden bewaard zolang de opdrachtgever klant is en tot 3 jaren nadat de opdracht is beëindigd. Gegevens van geïnteresseerden worden zolang bewaard als ze volgens Ellen Jongeneel actueel zijn.

Wijzigingen

Ellen Jongeneel behoudt te allen tijde het recht om dit privacybeleid te wijzigen.